MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF


Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Gull Fenrizshura
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 17 June 2008
Pages: 127
PDF File Size: 15.28 Mb
ePub File Size: 14.17 Mb
ISBN: 817-3-66404-701-6
Downloads: 99967
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Meztizil

No transition period took machinerichtpijn inbecause manufacturers had more than three years to anticipate these developments and be aware of new requirements. Gebruiksaanwijzing In de gebruiksaanwijzing moet over de trillingen die worden geproduceerd door met de hand vastgehouden en geleide machines, het volgende worden vermeld: De verplichtingen van lid 7 gelden niet voor degenen die een verwisselbaar uitrustingsstuk als bedoeld in artikel 1 op een machine of een trekker aansluiten, mits de elementen compatibel zijn en alle delen waaruit de machine na die aansluiting bestaat, zijn voorzien van de CE-markering en vergezeld gaan van de EG-verklaring van overeenstemming.

Automatisch bewegende schermen voor de beveiliging van de in deel A, punten 9, 10 en 11, bedoelde machines.

Deze constructie moet zodanig zijn dat zij de bedieners van de machine bij het vallen van voorwerpen of materialen een adequaat beperkend vervormingsvolume DLV garandeert. If a product meets the essential health and safety requirements, then the product can be placed on the market.

Machinery Directive – Wikipedia

He has been a simulation consultant to such organizations as General Simulation Model 10 J 1. Consequently, the Machinery Directive belongs to the economic legislation. Bij de bemeting van de hijs- of hefhulpstukken moet rekening zijn gehouden met moeheids- en verouderingsverschijnselen over een met de beoogde levensduur overeenkomend aantal bedrijfscycli onder de bedrijfsomstandigheden die voor de aangegeven toepassing zijn gespecificeerd. De voor de bouw van de machine gebruikte materialen of de bij het gebruik ervan aangewende en ontstane producten mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de blootgestelde personen.

Keuze van de beveiliging tegen gevaren in verband met bewegende delen Een afscherming of beveiligingsinrichting die wordt gebruikt met het oog op de gevaren van bewegende delen, moet worden gekozen op basis van het bestaande risico. De bestuurder kan hetzij machinwrichtlijn de machine worden meegevoerd, hetzij de machine te voet begeleiden, hetzij de machine op afstand bedienen kabel, radiogeleid enz. Wanneer de stuurstroomkring 337 de machine meerdere gelijktijdige bewegingen toelaat bijvoorbeeld draaien en verplaatsen van de lastmoet de proef worden uitgevoerd onder de ongunstigste omstandigheden, hetgeen in het algemeen het geval is wanneer de bewegingen worden machinerichlijn.

Pedalen dienen zo te zijn ontworpen, geconstrueerd en geplaatst dat zij door een bestuurder veilig met een minimum aan gevaar voor verwarring kunnen worden bediend; zij dienen voorzien te zijn van een antisliplaag en makkelijk schoon te maken zijn.

Bij automatische machinerichltijn van het te bewerken materiaal naar het werktuig dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om gevaar voor de blootgestelde personen bijvoorbeeld werktuigbreuk te vermijden:. Wanneer een machinerichhtlijn van een machine tijdens het gebruik ervan met behulp van hijs- of hefwerktuigen machinerichtljjn worden verplaatst, moet machineridhtlijn massa van dit onderdeel leesbaar, onuitwisbaar en ondubbelzinnig zijn aangegeven.

  HISTORIA Y VERDAD ADAM SCHAFF PDF

Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen indien de fabrikant verwacht dat de machine in een omgeving met ontploffingsgevaar wordt gebruikt. Bovendien moeten de volgende grondwerkmachines met een vermogen van meer dan 15 kW worden voorzien macuinerichtlijn een kantelbeveiliging: Machines die bestemd zijn voor gebruik bij ondergrondse werkzaamheden moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen. De machines en machlnerichtlijn hijs- en hefgereedschappen moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat er, rekening houdend met het gebruik, geen defecten ten gevolge van moeheid of slijtage optreden.

De machines moeten zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat er zo weinig mogelijk reden voor handelingen van dg bedieners is. It addresses manufacturers, importers, and dealers of machinery machinerivhtlijn safety components and applies to new equipment. Indien technisch en economisch uitvoerbaar, moet de verplaatsing van de machine onderworpen zijn aan de veilige stand van bovengenoemde delen.

Indien toepasselijke beproevingsvoorschriften ontbreken, moet de fabrikant aangeven volgens welke meetmethoden en onder welke omstandigheden de metingen zijn verricht. Voor hijs- of hefhulpstukken die componenten omvatten als kabels of touwwerk waarop het aanbrengen van een merkteken materieel onmogelijk is, moeten de in de eerste alinea bedoelde gegevens vermeld worden op een plaat of met andere stevig op het gereedschap bevestigde middelen.

Indien deze eis technisch niet uitvoerbaar is, moeten compenserende voorzieningen worden getroffen; – een met de hand vastgehouden draagbare machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat, indien nodig, het contact van het werktuig met het bewerkte materiaal visueel kan worden gecontroleerd.

Toegangen tot de werkplek of tot plaatsen waar moet worden gewerkt Machines met geleide last en machines waarvoor de ondersteuningen van de last een welbepaalde baan volgen, moeten zijn uitgerust met machinerichltijn die gevaren voor de blootgestelde personen voorkomen.

31998L0037

Machines die bepaalde stopplaatsen bedienen en waarvan bedieners het hefvlak kunnen betreden om de last te schikken of vast te zetten, moeten zo zijn ontworpen en geconstrueerd dat een ongecontroleerde verplaatsing van het hefvlak, met name bij het laden of het lossen, wordt voorkomen.

Gebruiksaanwijzing a Bij elke machine moet een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd, waarin ten minste de volgende gegevens zijn vervat: Bij toepassing van lid 2, onder ceerste streepje, van het onderhavige wg is het bepaalde in punt 5, eerste zin, en in punt 7 van bijlage VI van overeenkomstige toepassing.

De bedieningssystemen van machines met bestuurder te voet moeten zodanig zijn ontworpen dat er een zo gering mogelijke kans bestaat op risico’s door een plotselinge verplaatsing van de machine in de richting van de bestuurder, met name:.

Gevaar door bewegende transmissieonderdelen In afwijking van punt 1. Brandgevaar Het tweede streepje van punt 3. De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de betrokken partijen in overleg. Wandelondersteuningen moeten machijerichtlijn blootgestelde personen de mogelijkheid van een ongehinderde doortocht bieden. Please improve this by adding secondary or tertiary sources. De Commissie treft de noodzakelijke maatregelen opdat de gegevens over alle terzake dienende mschinerichtlijn die op het beheer van deze machindrichtlijn betrekking hebben, beschikbaar worden gesteld.

  AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS FARID GOLNARAGHI PDF

EUR-Lex – L – NL

De stopopdracht aan de machine moet voorrang hebben boven startopdrachten. In geval van het gebruik van laserapparatuur moet met de volgende voorschriften rekening worden gehouden:. De instantie waarvan kennisgeving is gedaan, verricht het EG-typeonderzoek op de hieronder beschreven wijze: Het weer automatisch doen functioneren van een geautomatiseerde installatie na een stilstand dient op eenvoudige wijze te kunnen geschieden, nadat de veiligheidsvoorwaarden zijn vervuld.

Geschiktheid voor gebruik De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde gaat bij het in de handel brengen of tijdens de eerste inbedrijfstelling met passende maatregelen die hij verricht of laat verrichten, na of de hijs- of hefgereedschappen en de gebruiksklare machines, zowel handbediende als gemotoriseerde, hun opgegeven functies volledig veilig kunnen verrichten.

Oppervlakken aan de binnenkant moeten verbonden zijn met rondingen die voldoende wijd zijn om een volledige reiniging mogelijk te maken.

Defecten in het bedieningscircuit Bij een defect in de voeding van de eventueel aanwezige stuurbekrachtiging moet de machine bestuurbaar blijven om haar te kunnen stilzetten. Gevaren in verband met laserapparatuur In geval van het gebruik van laserapparatuur moet met de volgende voorschriften rekening worden gehouden: Niet uitgesloten zijn voertuigen die in de mijnbouwindustrie worden gebruikt. Machines waaraan risico’s door het heffen of verplaatsen van personen zijn verbonden, moeten zo zijn ontworpen en gebouwd dat zij aan de volgende eisen voldoen.

Gevaar voor breuken tijdens het gebruik De verschillende delen van de machine, alsmede de verbindingen daartussen, moeten bestand zijn tegen de belastingen en spanningen waaraan zij worden blootgesteld tijdens het gebruik waarvoor de fabrikant de machine heeft bestemd.

De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen vallen.

Theory of modeling and simulation pdf download

They were taken under the new approach in order to facilitate the free movement of goods and products in the European Union by removing barriers to trade in the European market. Controle van de belasting voor toestellen die in beweging worden gezet door een andere energie dan spierkracht.

Cirkelzagen, eenbladig en meerbladig, voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen of voor de bewerking van vlees en daarmee gelijk te stellen materieel: De uitwendige delen van de afscherming moeten zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en kachinerichtlijn dat ze niet met transmissies mee kunnen draaien.

De diameter van de schijven, trommels en rollen moet zijn afgestemd op de afmetingen van de kabels of kettingen waarmee zij kunnen worden uitgerust. Controle van de belasting voor toestellen die in beweging worden gezet door een andere energie dan spierkracht De eisen van punt 4.